Projekt STATUTU Gromada Orle Gniazdo

Projekt STATUTU

Gromada Orle Gniazdo

  

(tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałą nr …2…. I Wiecu GOG

z dnia 2.06.2022 r.)

 Do konsultacji 02-06-2022

 

Gromada Orle Gniazdo

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

ART. 1. GROMADA ORLE GNIAZDO

 1. Gromada Orle Gniazdo, zwane dalej „GOG”, jest partią po- lityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 580 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o partiach politycznych, innych ustaw i niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem.
 2. Gromada Orle Gniazdo może używać skróconej nazwy:
 3. GOG działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej

ART. 2. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Siedzibą partii jest miasto Bydgoszcz
 2. GOG posiada osobowość prawną.
 3. GOG opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 4. GOG może być członkiem krajowych i międzynarodowych or- ganizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje o zbliżonych założeniach oraz może współpracować z takimi partiami i organizacjami, w kraju I zagranicą.
 5. GOG może ustanawiać przedstawicielstwa za granicą pod warunkiem że:
  • regulamin przedstawicielstwa jest zatwierdzany przez Rada Narodowa GOG,
  • przynależność przedstawicielstwa GOG za granicą przypisuje się do Krajowej Rady Narodowej

 

ART. 3. SYMBOLE I ZNAKI

 1. GOG ma prawo do używania odznak, legitymacji, pieczęci, barw, symboli i znaków graficznych na zasadach określonych
 2. Rada Narodowa GOG na wniosek Prezesa GOG może upo- ważnić inne osoby lub podmioty do używania, posługiwania się lub innego wykorzystywania nazwy, skróconej nazwy, od- znak, barw, znaków i symboli graficznych

 

ROZDZIAŁ II

CELE GOG

 

ART. 4. CELE

Gromada Orle Gniazdo zmierza do osiągnięcia poprzez udział w życiu publicznym następujących celów:

 

 • dbanie o niepodleglość Rzeczypospolitej Polskiej.
 • uczynienie Narodu niekwestionowanym suwerenem.
 • uproszczenie system prawnego w interesie Narodu.
 • uproszczenie systemu podatkowego w interesie narodu.
 • podnosić rolę rodziny jako podstawowego składnika Narodu
 • dostatnie życie Narodu.
 • sprawienie by polski interes narodowy był nadrzędnym.
 • dbanie o wszechstronny rozwój Narodu.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE GOG

ART. 5. SPOSÓB NABYWANIA CZŁONKOSTWA

 1. Członkiem GOG może zostać osoba, która:
  • posiada obywatelstwo polskie,
  • ukończyła 18 lat,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • zaakceptuje cele GOG, formy działania oraz zasady określone w niniejszym Statucie, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz GOG,
  • spełnia inne wymogi określane przez Rada Narodowa.

 

 1. Członkowie GOG dzielą się na:
  • członków,
  • członków
 2. Członkowie są przyjmowani do GOG na mocy uchwały Zarządu gminnego , Zarządu Powiatowego GOG, Zarządu Wojewódzkiego GOG, Rady Narodowej lub decyzji Sekretarza Generalnego GOG,

po złożeniu pisemnej deklaracji i niezbędnych dokumentów.

 1. Gminna Rada Narodowa GOG , Powiatowa Rada Narodowa GOG lub Wojewódzka Rada Narodowa GOG, w terminie 14 dni od podjęcia uchwały, o której stanowi 3, przekazuje tę uchwałę, deklarację i oryginały właściwych dokumentów Sekretarzowi Generalnemu GOG. Gminna Rada Narodowa GOG, Powiatowa Rada Narodowa GOG, Wojewódzka Rada Narodowa GOG dokonuje tego za pośrednictwem Prezesa GOG.
 2. Rada Starszych GOG może nadać godność członka honorowego osobie szczególnie zasłużonej dla

 

ART. 6. SPOSÓB UTRATY CZŁONKOSTWA

 1. Członkostwo w GOG ustaje wskutek:
  • niespełnienia wymogów, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 1-3 i 5 lub zaprzestania realizacji zobowiązania przyjętego na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4,
  • członkostwa w innej partii lub aktywnego jej wspierania,
  • członkostwa w organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem GOG albo czynnego wspierania takiej partii lub organizacji,
  • całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia,
  • popełnienia przestępstwa z niskich pobudek albo skierowania przeciwko danemu członkowi aktu oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej,
  • dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie, z dniem złożenia rezygnacji,
  • wykluczenia członka w trybie określonym w 39,
  • zaniechania przez okres co najmniej 6 miesięcy opłacania składek członkowskich,
  • naruszenia obowiązków członka GOG określonych w 10 niniejszego Statutu,
  • śmierci,
  • rozwiązania
 2. Skreślenia członka z listy członków GOG dokonuje w drodze uchwały Narodowa Rada GOG z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa. Od powyższej uchwały przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Narodowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.
 3. Ustanie członkostwa nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do GOG, ani też względem majątku

ART. 7. ZAWIESZENIE CZŁONKA W JEGO PRAWACH

Członkostwo w GOG zostaje zawieszone w trybie i na zasadach określo nych Statutem, z chwilą:

 • złożenia przez członka pisemnego oświadczenia Prezesowi GOG o pełnieniu funkcji lub zajmowaniu stanowiska, które z mocy prawa wykluczają prowadzenie działalności politycznej,
 • wydania przez Prezesa GOG postanowienia o zawieszeniu, w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, iż naraził       on dobre imię lub działał na szkodę GOG, w szczególności     po wszczęciu przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego do czasu rozpoznania sprawy przez Gromadzki Sąd Dyscyplinarny lub do czasu wyjaśnienia  sprawy będącej przyczyną

 

ROZDZIAŁ IV

SYMPATYCY GOG

ART. 8. STATUS SYMPATYKÓW GOG

 1. Zarządy Komitetów terenowych i środowiskowych oraz Prezesi Zarządów Okręgowych rejestrują zgłoszenia sympatyków
 2. Szczegółowy zakres statusu sympatyka GOG oraz zasady jego nabycia i utraty określi Rada Narodowa.

 

ROZDZIAŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW GOG

ART. 9. PRAWA CZŁONKA

 1. Członek GOG, na zasadach określonych Statutem i przyjętymi na podstawie Statutu regulaminami oraz decyzjami władz GOG, ma prawo:
  • wybierania oraz bycia wybieranym, powoływanym bądź dokooptowanym w skład organów GOG,
  • udziału w działalności GOG,
  • kandydowania zgodnie z decyzjami władz GOG w wyborach do organów władzy publicznej z list zgłoszonych lub popartych przez GOG,
  • zgłaszania inicjatyw politycznych lub organizacyjnych do władz GOG,
  • odwoływania się od decyzji dotyczących jego osoby do odpowiednich władz wymienionych w Statucie,
  • występowania do władz GOG z wnioskami o pomoc w sytuacji gdy w związku z jego przynależnością do GOG podejmowane są wobec niego działania o charakterze represyjnym,
  • wglądu do dokumentów partyjnych z wyłączeniem danych wrażliwych i chronionych przez prawo lub chronionych ze względu na szczególny interes partii,
  • używania odznak partyjnych i legitymacji członkowskich
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka za wyjątkiem praw określonych w 1 pkt 1.

 

 

ART. 10. OBOWIĄZKI CZŁONKA

Członek GOG ma obowiązek:

 • przestrzegania postanowień Statutu i przyjętych na podstawie Statutu regulaminów oraz decyzji władz GOG,
 • postępowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz zasadami moralnymi i obywatelskimi wynikającymi z programu GOG,

 

 • postępowania zgodnego z programem, linią polityczną i interesem politycznym GOG,
 • realizowania programu partii,
 • popularyzowania działalności GOG i dbania o rozwój organizacyjny ugrupowania,
 • udziału w pracach macierzystego wiecu,
 • sumiennego pełnienia powierzonych mu funkcji i obowiązków w GOG,
 • terminowego opłacania składek i innych świadczeń członkowskich,
 • uczestnictwa zgodnie z programem wyborczym i politycznymi zamierzeniami GOG w:
  1. kampanii wyborczej do parlamentu, samorządu terytorialnego i innych organów,
  2. międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych akcjach społeczno-politycznych.

 

 

ROZDZIAŁ VI

WŁADZE NACZELNE GOG

ART. 11. WŁADZE NACZELNE

 1. Władzami naczelnymi GOG są:
  • Wiec Narodowy
  • Prezes GOG,
  • Rada Starszych (Rada Polityczna,)
  • Rada Narodowa,
  • Sekretarz Generalny GOG,
  • Krajowa Komisja Rewizyjna,
  • Gromadzki Sąd Dyscyplimarny.
 2. O ile Statut nie stanowi inaczej:
  • kadencja władz naczelnych GOG trwa cztery lata i liczy się od dnia wyborów, a kończy z chwilą wyboru nowych władz,
  • w skład władz naczelnych wchodzić mogą jedynie członkowie GOG,
  • w przypadku zmiany władz w trakcie kadencji władze nowo

 

wybrane działają do dnia zakończenia kadencji, na którą zostały wybrane poprzednie władze,

 • uchwały władz kolegialnych GOG zapadają zwykłą większością głosów obecnych, chyba że Statut stanowi
 1. Szczegółowy tryb wyboru oraz działania władz GOG może określać właściwy
 2. Decyzje władz kolegialnych GOG zapadają w formie uchwał.

 

ART. 12. Wiec Narodowy GOG

 1. Wiec Narodowy jest najwyższą władzą
 2. Do wyłącznej kompetencji Wiecu Narodowego należy, w szczególności:
  • przyjęcie deklaracji ideowej,
  • uchwalenie nowego Statutu lub zmian w obowiązującym Statucie większością co najmniej 2/3 głosów, wobecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
  • uchwalanie na wniosek Prezesa GOG, szczegółowego trybu wyboru  oraz działania Wiecu Narodowego w formie regulaminu,
  • uchwalanie programu GOG lub dokumentów programowych GOG,
  • wybór i odwołanie Prezesa GOG,
  • wybór Prezesa Honorowego GOG,
  • wybór i odwołanie:
   1. do 11 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
   2. do 11 członków Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego,
   3. do 32 członków Rady Narodowej,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Starszych, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego,
  • podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Prezesowi GOG na podstawie opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu GOG lub połączeniu GOG z inną partią lub innymi partiami politycznymi większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.

 

 

ART. 13. DELEGACI

 1. Delegatami uprawnionymi do udziału w Wiecu są:
  • Prezes Honorowy GOG,
  • Prezes GOG,
  • członkowie Rady Starszych, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego,
  • delegaci wybrani przez Wiece Wojewodzkie GOG ,

ART. 14. KADENCJA I POSIEDZENIA WIECU

 1. Posiedzenie Wiecu zwołuje Prezes GOG co najmniej raz na trzy
 2. Rada Starszych może zwołać posiedzenie Wiecu GOG w trakcie kadencji, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów, na wniosek, co najmniej 9 Wieców Wojewódzkich GOG ,
 3. Zwołanie posiedzenia Wiecuu GOG w trakcie jego kadencji nie przerywa    kadencji władz i organów GOG wybieranych przez

 

ART. 15. PREZES GOG

 1. Prezes GOG jest najwyższą władzą wykonawczą
 2. Do kompetencji Prezesa GOG należy, w szczególności:
  • reprezentowanie GOG na zewnątrz, z zastrzeżeniem 47,
  • realizacja uchwał Wiecu i Rady Starszych GOG ,
  • kierowanie:
   1. bieżącą działalnością ugrupowania,
   2. pracami Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego za pośrednictwem ich przewodniczących,
   3. pracami Rady Starszych ,
  • zwoływanie pierwszych posiedzeń Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 60 dni od ich wybrania,
  • wnioskowanie w sprawach, o których mowa w Statucie, w tym w sprawie:
   1. regulaminów władz naczelnych GOG,
   2. wyboru, powoływania i odwoływania członków władz GOG,
  • określanie zakresu zadań i kompetencji Wiceprezesów GOG, Skarbnika GOG,
  • udzielanie upoważnień do reprezentowania GOG w organizacjach lub strukturach powstałych w wyniku porozumień zawartych przez GOG, w tym o charakterze wyborczym,
  • koordynacja działań związanych z akcjami społeczno-politycznymi podejmowanymi przez ugrupowanie,
  • przedkładanie do akceptacji Rady Starszych kandydatów GOG w wyborach parlamentarnych, do Parlamentu Europejskiego oraz na urząd Prezydenta RP,
  • ustalanie wzoru dokumentów członkowskich, w tym dokumentów wymaganych przy przyjęciu w poczet członków GOG,
  • ustalanie zasad dotyczących gromadzenia dokumentacji osobowej w GOG oraz zakresu danych objętych ewidencją,
  • powoływanie likwidatora w przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu GOG,
  • Prezes GOG może powierzyć wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie do jego kompetencji Wiceprezesowi GOG, Sekretarzowi Generalnemu GOG lub Skarbnikowi GOG,
  • w przypadku rozwiązania, zawieszenia lub upływu kadencji władz organizacji, o której mowa w 19 ust. 1 pkt 12 lit. a i b powołanie Pełnomocnika GOG, mającego uprawnienia właściwej władzy GOG,
  • nadawanie regulaminu Biura Krajowego
 3. W trakcie trwania kadencji Rada Narodowa może wybrać pełniącego obowiązki Prezesa GOG na okres do trzech miesięcy spośród Wiceprezesów GOG w przypadku, gdy Prezes GOG:
  • zrezygnował z funkcji albo utracił lub zawiesił członkostwo w GOG,
  • czasowo utracił możliwość sprawowania
 4. Równocześnie z wyborem pełniącego obowiązki Prezesa GOG, Rada Polityczna zwołuje posiedzenie Wiecu, który dokona wyboru na wakujące
 5. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa GOG posiada takie same prawa i obowiązki jak Prezes

 

ART. 16. RADA NARODOWA

 1. Rada Starszych GOG jest najwyższą władzą uchwałodawczą GOG w okresach pomiędzy posiedzeniami
 2. W skład Rady Politycznej wchodzą:
  • Prezes GOG,
  • Wiceprezesi, Skarbnik oraz Sekretarz Generalny GOG,
  • posłowie, senatorowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego, będący członkami GOG,
  • do 32 członków wybranych przez Wiec,
  • osoby dokooptowane na wniosek Prezesa GOG przez Radę Polityczną do swego składu, w liczbie nie większej niż 10% składu
 3. W pracach Rady Narodowej może uczestniczyć:
  • Prezes Honorowy GOG, z głosem stanowiącym,
  • Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji, Przewodniczący Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik Dyscyplinarny, z głosem doradczym,
 4. Osoby, zasiadające w Radzie Starszych GOG ze względu na sprawowanie mandatu posła lub senatora albo funkcji Prezesa Zarządu wojewódzkiego GOG , zachowują to uprawnienie do końca kadencji Rady Starszych także po zakończeniu sprawowania mandatu albo
 5. Posiedzenia Rady Starszych zwołuje i przewodniczy jej obradom Prezes GOG lub upoważniony przez niego Wiceprezes GOG, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  • Sekretarza Generalnego GOG,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego GOG,
  • co najmniej połowy członków Rady
 6. Na posiedzeniu Rady Starszych prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:
  • Prezesowi GOG,
  • Radzie Starszych ,
  • Sekretarzowi Generalnemu GOG,
  • grupie co najmniej 10 członków
 7. Prezes GOG lub upoważniony przez niego Wiceprezes GOG podpisuje uchwały Rady Starszych .

 

 1. Posiedzenia Rady Starszych odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwanaście razy w ciągu

 

ART. 17. KOMPETENCJE RADY STARSZYCH

Do kompetencji Rady Sarszych należy, w szczególności:

 • określanie kierunków działalności GOG zgodnie z uchwałami Wiecu,
 • wybór i odwoływanie na wniosek Prezesa GOG:
  1. Sekretarza Rady,
  2. Wiceprezesów GOG,
  3. Sekretarza Generalnego GOG,
  4. Skarbnika GOG,
  5. członków Rady Starszych ,
  6. Przewodniczącego Komisji Etyki GOG oraz do 5 jej członków.
 • zatwierdzanie porozumień z innymi ugrupowaniami w zakresie nie będącym wyłączną kompetencją Wiecu,
 • określanie trybu i zasad połączenia się GOG z inną partią lub innymi partiami,
 • wybór kandydata GOG na urząd Prezydenta RP,
 • określenie zasad wyłonienia kandydatów GOG do organów samorządowych,
 • uchwalanie ordynacji wyborczej do władz GOG, zasad postępowania dyscyplinarnego oraz zasad etycznych GOG, zgodnie z wytycznymi Wiecu,
 • powoływanie zespołów problemowych Rady,
 • rozpatrywanie sprawozdań Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego GOG ze swojej działalności,
 • uchwalanie na wniosek Prezesa GOG szczegółowego trybu wyboru oraz działania władz GOG w formie regulaminów bądź też w przypadku powierzenia tej kompetencji innemu organowi - określanie

 

ART. 18. RADA NARODOWA

 1. Rada Narodowa jest organem reprezentującym partię na zewnątrz.
 2. W skład Rady Narodowej wchodzą następujący członkowie GOG:
  • Prezes GOG, jako jego przewodniczący,
  • Prezes Honorowy GOG,
  • Przewodniczący Parlamentarnego Klubu (Koła, Zespołu) GOG,

 

 • Wiceprezesi GOG, Sekretarz Generalny GOG oraz Skarbnik GOG,
 • członkowie Parlamentarnego Klubu (Koła, Zespołu) GOG pełniący funkcje w Prezydium Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego,
 • członkowie Rady Starszych.
 1. Prezes GOG  może określić  inne  osoby uprawnione do udziału w posiedzeniach Rady Narodowej z głosem
 2. Rada Narodowa na wniosek Prezesa GOG wybiera Sekretarza Rady Narodowej .
 3. Rada Narodowa wykonuje  uprawnienia  określone w 1 poprzez  uchwały.

 

ART. 19. KOMPETENCJE RADY STARSZYCH

 1. Do kompetencji Rady Starszych należy, w szczególności:
  • prowadzenie bieżącej działalności ugrupowania,
  • sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego GOG,
  • koordynacja działań związanych z realizacją uchwał ,
  • zatwierdzanie kandydatów GOG w wyborach parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego,
  • wybór i odwoływanie, na wniosek Prezesa GOG, Rzecznika Dyscyplinarnego GOG i jego 2 zastępców, Rzecznika Prasowego GOG, Sekretarza do Spraw Międzynarodowych, Pełnomocnika Finansowego Funduszu Wyborczego oraz Pełnomocnika Wyborczego i Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego GOG,
  • dokonywanie na wniosek Prezesa GOG wiążącej wykładni
  • powoływanie i odwoływanie przedstawicieli GOG,
  • tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych, przy pomocy których kieruje bieżącą działalnością GOG, w tym struktur terenowych GOG, nadawanie tym jednostkom oraz strukturom regula minu organizacyjnego, a także powoływanie i odwoływanie osób stojących na czele tych jednostek i struktur,
  • określanie zasad udzielania i wycofywania przez struktury GOG rekomendacji w związku z pełnieniem funkcji publicznych,
  • sprawowanie nadzoru nad strukturami GOG zgodnie z ustawami i uchwałami ,
  • zatwierdzanie sprawozdań finansowych GOG,
  • na podstawie odpowiednich uchwał Rady Politycznej określanie szczegółowego trybu wyłaniania kandydatów GOG do organów przedstawicielskich,
  • ustalenie wysokości składki członkowskiej i innych świadczeń członkowskich oraz trybu ich zbierania,
  • unieważnienie na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego wyborów, o których mowa w 32 pkt 3 i 4,
  • przyjmowanie regulaminu Rady Narodowej, który może określać w szczególności wewnętrzną strukturę tego
 2. Rada Narodowa może na wniosek Prezesa GOG powierzyć Sekretarzowi Generalnemu GOG wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady Narodowej.
 3. Prezes GOG może podjąć decyzję w sprawach nie cierpiących zwłoki, przypisanych do kompetencji Rady Narodowej. Dla jej dalszej ważności wymagane jest jej zatwierdzenie przez Rada Narodowa na najbliższym jego

 

ART. 19a. SEKRETARZ GENERALNY GOG

 1. Sekretarz Generalny GOG sprawuje nadzór nad Biurem Krajowym
 2. Sekretarz Generalny GOG może ustanowić Pełnomocnika za wyjątkiem uprawnień określonych w 5 ust. 3, art. 16 ust. 2, 5 i 6 oraz art. 18 ust. 2.
 3. Kompetencje i obowiązki Dyrektora Biura Krajowego GOG reguluje Regulamin Biura Krajowego
 4. Do kompetencji i obowiązków Sekretarza Generalnego GOG należy, w szczególności:
  • nadzorowanie bieżącej działalności Biura Krajowego GOG,
  • sprawowanie bieżącej kontroli działalności struktur GOG oraz rapor- towanie, opiniowanie i rekomendowanie w tym zakresie Radzie Narodowej i Prezesowi GOG,
  • wnioskowanie do Rady Narodowej w sprawach związanych z nadzorem, o których mowa w 19 ust. 1 pkt 12,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez pozostałe organy naczelne
 5. Sekretarz Generalny GOG podejmuje decyzje w formie zarządzeń.

 

 

ROZDZIAŁ VII

WŁADZE REGIONALNE, OKRĘGOWE I TERENOWE

 

ART. 20. ZASADY OGÓLNE I WŁADZE REGIONALNE

 1. Członkiem władz może być wyłącznie członek GOG z terenu działania właściwych władz
 2. Kadencja władz, o których mowa w ust. 1 trwa dwa lata i liczy się od dnia wyborów, a kończy z chwilą wyboru nowych władz. Postanowienia 11 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 i 4, stosuje się odpowiednio.

2a. Kadencja władz, o których mowa w ust. 1, może być przedłużona lub skrócona decyzją Prezesa GOG lub Rady Narodowej

ART. 21. RADA REGIONALNA

 1. Rady Regionalne są jednostkami organizacyjnymi GOG, których teren działania obejmuje województwo, z zastrzeżeniem 2.
 2. Rada Narodowa GOG na wniosek Prezesa GOG może zmienić zakres terytorialny działania organizacji regionalnej, skład i zasady działania tej organizacji.
 3. Jeżeli obszar województwa pokrywa się z obszarem organizacji okręgowej, funkcję Rady Regionalnej pełni Narodowa Rada Wojewódzka, a funkcję Przewodniczącego Rady pełni Prezes Zarządu Okręgowego.
 4. Rada Regionalna koordynuje działalność jednostek organiza- cyjnych GOG w samorządzie
 5. W skład Rady Regionalnej wchodzą Prezesi i Wiceprezesi Zarządów Okręgowych oraz przewodniczący Klubu Radnych GOG w Sejmiku Województwa, przewodniczący Klubu Radnych GOG w Radzie Miasta, będącego stolicą okręgu wyborczego do Sejmu RP, a także wybrani w okręgach wyborczych danego regionu posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Euro- pejskiego, o ile są członkami GOG; w skład Rady Regionalnej wchodzi także członek GOG zajmujący stanowisko w Zarządzie Województwa; będący członkami GOG wojewodowie lub
 6. W pracach Rady Regionalnej może uczestniczyć z głosem doradczym:
  • członek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej,
  • osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady
 7. Członkowie Rady Regionalnej, o których mowa w ust. 5, zachowują uprawnienie członka do końca kadencji Rady także po zakończeniu sprawowania funkcji określonych uchwałą, o której mowa w ust. 5.
 8. Przewodniczącym Rady Regionalnej jest Prezes Zarządu Okrę- gowego, na terenie którego w wyborach do Sejmu RP odno- towano największy procentowy wzrost poparcia (najkorzy- stniejszą zmianę wyniku wyborczego) dla GOG od ostatnich wyborów do Sejmu RP, z zastrzeżeniem 9.
 9. Prezesi Zarządów Okręgowych z terenu działania danej Rady Regionalnej mogą jednomyślnie uzgodnić powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Regionalnej innemu członkowi
 10. Uchwały Rady Regionalnej podpisuje jej Przewodniczący.

ART. 22. KOMPETENCJE RADY REGIONALNEJ

Do kompetencji Rady Regionalnej należy:

 • reprezentowanie stanowiska GOG w sprawach wojewódzkich,
 • koordynowanie działań na szczeblu wojewódzkim:
  1. kampanii wyborczych GOG,
  2. akcji społeczno-politycznych
 • zatwierdzanie na wniosek Przewodniczącego Rady porozumień wojewódzkich,
 • zgodnie z decyzjami władz naczelnych udzielanie na wniosek Przewodniczącego Rady rekomendacji do reprezentowania GOG w strukturach powstałych w wyniku zatwierdzonych przez nią porozumień woje- wódzkich lub pełnienia funkcji publicznych o zasięgu wojewódzkim, w tym o charakterze wyborczym,
 • ustalanie na wniosek Przewodniczącego Rady, listy kandydatów w wyborach do sejmiku województwa, spośród kandydatów zgłoszonych przez Narodowa Rada Wojewódzka,
 • określanie kierunków działań Klubu (Koła, Zespołu) Radnych GOG sejmiku województwa oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności,
 • przedkładanie opinii Komitetowi Politycznemu w spra- wie kandydatów GOG w wyborach do parlamentu oraz Parlamentu Europejskiego,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach zgłaszanych przez władze GOG niższego szczebla.

 

ART. 23. PRZEWODNICZĄCY RADY REGIONALNEJ

 1. Przewodniczący Rady Regionalnej reprezentuje ją wobec władz GOG, przynajmniej raz na kwartał zwołuje jej posiedzenia oraz przewodniczy jej
 2. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
  • podejmowanie decyzji w sprawach zleconych przez Radę Regionalną lub władze naczelne lub wynikające z ich uchwał i zarządzeń,
  • inicjatywa uchwałodawcza na posiedzeniach Rady Regionalnej w sprawach, które nie były objęte porządkiem obrad.
 3. Przewodniczący Rady Regionalnej może powierzyć wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie do jego kompetencji człon- kowi Rady

 

ART. 24. OBSZAR DZIAŁANIA, SKŁAD I ORGANIZACJA WŁADZ OKRĘGOWYCH

 1. Z zastrzeżeniem 19 ust. 1 pkt 12 lit a) Statutu, władzami Okręgowymi GOG są:
  • Zjazd Okręgowy,
  • Prezes Zarządu Okręgowego,
  • Narodowa Rada Wojewódzka.
 2. Organizacja okręgowa jest jednostką organizacyjną GOG, której obszar działania obejmuje powiaty wchodzące w skład okręgu wyborczego do Sejmu RP, z zastrzeżeniem 3.
 3. Rada Narodowa GOG na wniosek Prezesa GOG może zmienić zakres terytorialny działania organizacji okręgowej, skład i zasady działania tej organizacji.

 

ART. 25. WIEC OKRĘGOWY

W Zjeździe Okręgowym uczestniczą wszyscy uprawnieni człon- kowie GOG z obszaru działania organizacji okręgowej GOG.

ART. 26. KOMPETENCJE WIECU OKRĘGOWEGO

Do kompetencji Zjazdu Okręgowego należy:

 • określanie kierunków działalności GOG na obszarze dzia łania organizacji okręgowej GOG,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz okręgo- wych GOG,
 • uchwalanie w oparciu o program lub dokumenty pro- gramowe GOG okręgowych programów GOG,
 • podejmowanie, na podstawie opinii Regionalnej Komisji Rewizyjnej, uchwały w sprawie absolutorium dla ustępu- jącego Zarządu Okręgowego,
 • powołanie i odwołanie ze swego grona:
  1. Prezesa Zarządu Okręgowego, na wniosek Prezesa GOG,
  2. do 20 pozostałych członków Zarządu Okręgowego,
  3. członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej,
  4. delegatów na

ART. 27. NARODOWA RADA WOJEWÓDZKA

 1. Narodowa Rada Wojewódzka GOG jest władzą wykonawczą GOG na obszarze działania organizacji okręgowej GOG.
 2. W skład Zarządu Okręgowego wchodzą:
  • Prezes Zarządu Okręgowego,
  • do 20 pozostałych członków Zarządu Okręgowego,
  • członkowie Rady Politycznej oraz
  • będący członkami GOG:
   1. Przewodniczący Klubu (Koła, Zespołu) Radnych GOG w sejmiku województwa oraz
   2. członek zarządu województwa.
 1. W posiedzeniu Zarządu Okręgowego z głosem doradczym, uczestniczy:
  • członek Komisji Rewizyjnej, będący członkiem organizacji okręgowej GOG,
  • członkowie organizacji okręgowej GOG, nie będący człon- kami Zarządu, a pełniący funkcję lub mandat:
   1. Przewodniczącego Zarządu Powiatowego GOG,
   2. członka Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego,
   3. radnego województwa lub radnego miasta, będącego stolicą organizacji okręgowej GOG albo prezydenta
  • inne osoby określone przez Narodowa Rada Wojewódzka.
 2. W skład Prezydium Zarządu Okręgowego wchodzi Prezes, Wice- prezes (Wiceprezesi), Sekretarz i Skarbnik oraz pozostali człon- Do kompetencji Prezydium należy:
  • organizacja prac Zarządu Okręgowego,
  • między posiedzeniami Zarządu Okręgowego podejmo- wanie uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki, leżą- cych w kompetencji Zarządu.
 3. Prezes Zarządu Okręgowego lub upoważniony przez niego Wiceprezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Zarządu Okręgowego z własnej inicjatywy albo w terminie 7 dni na wniosek:
  • Prezydium Zarządu Okręgowego,
  • Regionalnej Komisji Rewizyjnej,
  • co najmniej 1/3 członków GOG zrzeszonych w organizacji okręgowej
 4. Narodowa Rada Wojewódzka zbiera się, co najmniej raz na dwa miesiące.

 

ART. 28. KOMPETENCJE ZARZĄDU OKRĘGOWEGO

 1. Do kompetencji Zarządu Okręgowego należy, w szczególności:
  • wykonywanie uchwał i zarządzeń władz naczelnych i regionalnych GOG,
  • reprezentowanie stanowiska GOG w sprawach okręgowych i istotnych kwestiach lokalnych,
  • określanie, w oparciu o uchwały władz naczelnych, kierunków bieżącej działalności politycznej GOG na obszarze działania organizacji okręgowej,
  • na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego powoływanie i odwoływanie Wiceprezesa lub za zgodą Komitetu Poli- tycznego więcej niż jednego Wiceprezesa Zarządu Okręgowego oraz Sekretarza, Skarbnika i pozostałych członków Prezydium Zarządu spośród członków Zarządu Okręgowego,
  • na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego:
   1. zatwierdzanie porozumień okręgowych lub lokalnych

dotyczących obszaru gminy lub powiatu,

 1. udzielanie i cofanie rekomendacji do reprezentowania GOG w strukturach powstałych w wyniku zatwierdzonych przez Zarząd porozumień okręgowych lub lokalnych, w tym o charakterze wyborczym,
 2. zgodnie z decyzjami władz naczelnych, udzielanie reko- mendacji do pełnienia funkcji publicznych na obszarze działania organizacji okręgowej GOG,
 3. zatwierdzanie listy kandydatów GOG w wyborach samo- rządowych, dotyczących obszaru gminy lub powiatu z wyjątkiem wyborów do sejmiku województwa,
 4. przedstawianie Radzie Regionalnej propozycji kandy- datów w wyborach do sejmiku województwa,
 5. przedstawianie Komitetowi Politycznemu propozycji kandydatów GOG w wyborach parlamentarnych oraz do Parlamentu Europejskiego.
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością Komitetów i innych struktur GOG na obszarze działania organizacji okręgowej GOG, w szczególności:
  1. tworzenie i rozwiązywanie organizacji terenowych,
  2. zawieszanie lub rozwiązywanie władz terenowych oraz powoływanie lub odwoływanie Pełnomocnika organizacji terenowej,
 • dokonywanie audytu organizacyjnego komitetów i innych struktur GOG na obszarze działania organizacji okręgo wej GOG,
 • powoływanie i odwoływanie, na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego, pełnomocników władz terenowych w sytuacji, o której mowa w 33 ust. 2, oraz sprawo- wanie nadzoru nad ich działalnością,
 • przygotowywanie i organizowanie Zjazdu Okręgowego,
 • określanie kierunków działań Klubów (Kół, Zespołów) Radnych GOG, działających na obszarze organizacji okrę- gowej oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności.
 1. Uchwały Zarządu Okręgowego podpisuje Prezes Zarządu Okrę-gowego lub upoważniony przez niego Wiceprezes Zarządu.

 

ART. 29. PREZES ZARZĄDU OKRĘGOWEGO

 1. Prezes Zarządu Okręgowego kieruje bieżącą działalnością orga- nizacji okręgowej GOG, w tym struktur terenowych GOG oraz repre zentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Prezesa Zarządu Okręgowego należy, w szcze- gólności:
  • wnioskowanie w sprawach, o których mowa w innych przeGOGach Statutu,
  • kierowanie pracami Zarządu Okręgowego i jego Prezydium,
  • na obszarze działania organizacji regionalnej GOG, spra-

wowanie nadzoru nad realizacją uchwał władz GOG, w tym również przez struktury terenowe,

 • rozpatrywanie sprawozdań finansowych przedkładanych przez Skarbników Komitetów.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków Prezesa Zarządu Okręgowego określa Rada Narodowa na wniosek Prezesa
 2. Prezes Zarządu Okręgowego może upoważnić Wiceprezesa lub Skarbnika do wykonywania czynności zastrzeżonych w Statucie do jego
 3. Narodowa Rada Wojewódzka wybiera, na wniosek Prezesa GOG, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Okręgowego na okres wskazany we wniosku w przypadku, gdy Prezes Zarządu Okręgowego:
  • zrezygnował z funkcji,
  • utracił lub zawiesił członkostwo w GOG,
  • w sposób czasowy utracił możliwość sprawowania
 4. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Okręgowego po- siada takie same prawa i obowiązki jak Prezes Zarządu Okręgo- wego, z wyjątkiem prawa do zasiadania z tego tytułu w Radzie
 5. Na funkcję Prezesa Zarządu Okręgowego może być zgłoszony członek GOG z terenu danego okręgu, który jest w stanie aktywnie uczestniczyć w pracach Okręgu. Z tego powodu na funkcję tę nie mogą być zgłaszane osoby pełniące mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

 

ART. 30. ORGANIZACJA WŁADZ TERENOWYCH

Władzami terenowymi GOG są:

 • Wiec
 • Rada Starszych
 • Przewodniczący Rady Starszych,
 • Zarząd Powiatowy

ART. 31. Wiec

 1. Wiec jest podstawową jednostką organizacyjną
 2. Wiec zrzesza członków GOG mieszkających, pracujących lub działających na terenie dzielnicy, dwóch lub kilku dzielnic, gminy, dwóch lub kilku gmin lub
 3. Za wyłączeniem Wieców środowiskowych, obszary działania Wieców nie mogą się pokrywać.
 4. Wiec i Wiec środowiskowy nie mogą liczyć mniej niż 3 członków GOG w dniu
 5. Narodowa Rada Wojewódzka może na terenie miast utworzyć Wiec , którego obszar działania pokrywa się z granicami okręgu wyborczego lub okręgów wyborczych do Rady
 6. Rada Narodowa na wniosek Rady Starszych może utworzyć Wiec środowiskowy zrzeszający członków związanych z danym środowiskiem zawodowym lub społecznym, na terenie województwa.
 7. Rada Narodowa na wniosek, co najmniej 5 Wieców śro- dowiskowych, może powołać Forum Środowiskowe
 8. Rada Narodowa może rozwiązać Wiec środowiskowy na wniosek Zarządu Wojewódzkiego lub z własnej
 9. Wszyscy członkowie GOG zrzeszeni w Wiecu tworzą Zebranie Członków

ART. 32. KOMPETENCJE ZEBRANIA CZŁONKÓW WIECU

Do kompetencji Zebrania Członków Wiecu wchodzi, w szczególności:

 • określanie kierunków działania Wiecu,
 • wykonywanie uchwał władz GOG,
 • wybór i odwołanie Przewodniczącego Wiecu spośród członków Zarządu Wiecu,
 • wybór i odwoływanie od 3 do 7 członków Zarządu

Wiecu w przypadku Wieców liczących co najmniej 15 członków,

 • opiniowanie listy kandydatów do organów samorządu terytorialnego z terenu działania Wiecu,
 • przedstawienie stanowiska w przypadku przyjęcia przez Narodowa Rada Wojewódzka uchwały w sprawie rozwiązania lub podziałuWiecu albo połączenia Wieców.

 

ART. 33. PRZEWODNICZĄCY I PEŁNOMOCNIK WIECU

 1. Przewodniczący Wiecu reprezentuje Wiec oraz zwołuje Zebrania Członków Wiecu i posiedzenia Zarządu Wiecu, a także za pośrednictwem Zarządu Wiecu kieruje pracami
 2. W Wiecach liczących mniej niż 10 członków w miejsce Zarządu Wiecu i Przewodniczącego Wiecu powołuje się Pełnomocnika Wiecu wykonującego ich
 3. Zadaniem Pełnomocnika Wiecu jest bieżąca organizacja działalności struktur GOG na obszarze Wiecu. Pełnomocnik Wiecu koordynuje pracę Wiecu oraz podejmuje czynności, których celem jest wybór właściwych władz

 

ART. 34. ZARZĄD WIECU

 1. W skład Zarządu Wiecu wchodzi Przewodniczący Wiecu oraz wybrani przez Zarząd spośród swoich członków Skarbnik i
 2. Do zadań Zarządu Wiecu należy prowadzenie bieżącej działalności Wiecu w zakresie określonym uchwałami i zarzą- dzeniami władz GOG, w szczególności:
  • reprezentowanie stanowiska GOG w sprawach lokalnych z terenu działania Wiecu,
  • zawieranie porozumień, w tym w wyborach samorząd- owych, o ile takie porozumienia nie zostaną zawarte na szczeblu powiatu,
  • sprawowanie bieżącego nadzoru nad Klubami (Kołami, Zespołami) Radnych GOG,
  • po uzyskaniu opinii Zebrania Członków Wiecu, przedstawianie władzom GOG listy kandydatów do organów samorządu na terenie działania Wiecu,
  • koordynowanie na obszarze działania Wiecu,
   1. akcji społeczno-politycznych,
   2. kampanii
  • pozyskiwanie kandydatów w poczet członków GOG,
  • przedstawianie Zarządowi Wojewódzkiemu, co najmniej dwa razy do roku, sprawozdania z działalności Wiecu oraz prowadzenie dokumentacji
 3. Zarząd Wiecu, którego terenem działania jest powiat wykonuje zadania określone w niniejszym Statucie dla Zarządu Powiatowego GOG z zastrzeżeniem 5 ust. 3.

ART. 35. ZARZĄD POWIATOWY

 1. W przypadku, gdy na terenie powiatu działają minimum trzy Zarządy Wiecu tworzy się Zarząd Powiatowy
 2. W skład Zarządu Powiatowego GOG wchodzą Przewodniczący Zarządów Wieców, działających na terenie powiatu oraz do 3 członków wybieranych przez Powiatowe Zebranie Członków GOG. Liczbę wybieranych członków Zarządu Powiatowego określa Prezes Zarządu Wojewódzkiego.
 3. Powiatowe Zebranie Członków GOG zwołuje, organizuje i przewodniczy jego obradom Prezes Zarządu Wojewódzkiego lub upoważniony przez niego członek Zarządu Wojewódzkiego.
 4. Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatowego zwołuje Prezes Zarządu Wojewódzkiegogo. Zarząd Powiatowy, na wniosek Prezesa Zarządu Wojewdzkiego, wybiera swojego Przewodniczącego oraz skarbnika i
 5. Przewodniczący Zarządu Powiatowego GOG kieruje pracami Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy jego
 6. Do zadań Zarządu Powiatowego GOG należy koordynowanie bieżącej działalności GOG na terenie powiatu w zakresie określonym uchwałami i zarządzeniami władz GOG, a w szczególności:
  • ustalanie listy kandydatów do Rady Powiatu,
  • wykonywanie uchwał władz GOG,
  • reprezentowanie stanowiska GOG w sprawach powiatowych,
  • zawieranie powiatowych porozumień, w tym w wyborach samorządowych,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością:
   1. Wieców z terenu powiatu,
   2. Klubu (Koła, Zespołu) Radnych GOG w odpowiedniej radzie
 1. Zarząd Powiatowy przedstawia Zarządowi Wojewódzkiemu, co najmniej dwa razy do roku, sprawozdania z działalności swojej oraz Wieców z terenu

ART. 35a. PEŁNOMOCNICY GOG

 1. Pełnomocnik GOG, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, posiada uprawnienia Prezesa i Zarządu odpowiedniej organizacji GOG, z wyłączeniem uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 2 oraz 28 ust. 6.
 2. Prezes GOG, ustanawiając Pełnomocnika GOG lub w trakcie jego działania, może wprowadzić dalsze wyłączenia lub odstąpić od ograniczeń, o których mowa w 1.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

REPREZENTACJA GOG W PARLAMENCIE

I ORGANACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ART. 36. REPREZENTACJA GOG W SEJMIE, SENACIE ORAZ PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

 1. Kandydaci wybrani do Sejmu lub Senatu z listy zgłoszonej przez GOG lub rekomendowani przez GOG na listę utworzoną na podstawie porozumienia zawartego przez władze GOG z innymi ugrupowaniami albo członkowie GOG kandydujący z innych list

za zgodą władz GOG tworzą Klub lub Koło albo Zespół Parla- mentarny GOG, zwany dalej Klubem GOG.

 1. Przynależność do Klubu GOG, o którym mowa w 1 oraz ucze- stnictwo w jego pracach jest obowiązkowe.
 2. Klub GOG działa na podstawie Regulaminu Klubu
 3. Podstawowe obowiązki partyjne parlamentarzystów GOG

oraz zasady ich ponownego kandydowania w wyborach z listy GOG określają Zasady Reelekcji Parlamentarzystów, stanowiące załącznik i integralną część niniejszego Statutu.

 1. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do posłów do Parla- mentu

ART. 37. REPREZENTACJA GOG W SAMORZĄDACH

 1. Kandydaci wybrani do organów przedstawicielskich samorządu terytorialnego z listy zgłoszonej przez GOG lub rekomendowani przez GOG na listę utworzoną na podstawie porozumienia zawar- tego przez władze GOG z innymi ugrupowaniami albo członkowie GOG kandydujący z innej listy za zgodą władz GOG, tworzą Kluby lub Koła albo Zespoły Radnych GOG na zasadach określonych przez Rada Narodowa, a w przypadku ich braku przez właściwy terytorialnie Narodowa Rada Wojewódzka.
 2. W przypadku utworzenia przez GOG wspólnie z innymi ugrupo waniami Klubu (Koła, Zespołu) Radnych GOG w danej jednostce samorządu terytorialnego, radni: członkowie GOG oraz osoby rekomendowane przez GOG, tworzą w ramach takiego Klubu lub Koła własny Zespół Radnych
 3. Przynależność do Klubu (Koła, Zespołu) Radnych GOG, o których mowa w ust. 1-2 oraz uczestnictwo w jego pracach jest obowiązkowe.
 4. Narodowa Rada Wojewódzka określa formy współdziałania Klubu (Koła, Zespołu) Radnych GOG z władzami GOG oraz uchwala jego

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

FORUM MŁODYCH GOG

ART. 38. CZŁONKOSTWO I ZASADY DZIAŁANIA FORUM MŁODYCH GOG

 1. Forum Młodych zrzesza osoby, należące do środowiska mło- dzieżowego
 2. Do Forum Młodych mogą należeć osoby, które ukończyły 16 lat i spełniają warunki, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz nie ukończyły 30. roku życia.
 3. Do Forum Młodych mogą należeć osoby, o których mowa w 2 oraz członkowie GOG, którzy nie ukończyli 30. roku życia.
 4. Szczegółowe zasady działania i organizację Forum Młodych określa regulamin przyjęty przez Rada Narodowa.

ROZDZIAŁ X

SPRAWY DYSCYPLINARNE

ART. 39. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA

Członek GOG ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w razie nieprzestrzegania postanowień Statutu, niestosowania się do decyzji władz GOG, postępowania sprzecznego z programem GOG, prowadzenia działalności stanowiącej zagrożenie dla interesów GOG.

ART. 40. KARY

W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane następujące kary:

 • upomnienie,
 • nagana,
 • zakaz pełnienia funkcji we władzach GOG przez okres od 6 miesięcy do 2 lat,
 • wykluczenie z

ART. 41. WYKLUCZENIE CZŁONKA I ZAKAZ PEŁNIENIA FUNKCJI

 1. W przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i obo- wiązków członka GOG uniemożliwiającego lub zagrażającego realizacji celów programowych lub linii politycznej GOG, Rada Narodowa GOG może na wniosek: Prezesa GOG, Rzecznika Dyscyplinarnego GOG, Sekretarza Generalnego GOG, Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego GOG lub w uzasadnionych przypadkach jego Przewodniczącego, podjąć uchwałę o wykluczeniu członka z GOG albo o zakazie pełnienia przez niego funkcji we władzach GOG przez okres od 6 miesięcy do 2
 2. W przypadku określonym w 1 członek może odwołać się do Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o treści podjętej uchwały.
 3. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej uchwały.
 4. Uchwała Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego wydana po roz- patrzeniu odwołania, co powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jego złożenia jest wiążąca i
 5. Gromadzki Sąd Dyscyplimarny, rozpatrując odwołanie, o którym mowa w ust. 2, może uchylić lub utrzymać w mocy uchwałę Komitetu

 

ART. 42. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

 1. Postępowanie dyscyplinarne wobec członka GOG wszczyna Rzecznik Dyscyplinarny na wniosek:
  • Prezesa GOG,
  • Sekretarza Generalnego GOG,
  • Rady Narodowej,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej

 

 • Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego GOG lub w uzasadnionych przypadkach na wniosek jego Przewodniczącego,
 • Komisji Etyki
 1. Celem postępowania dyscyplinarnego jest ustalenie czy i w jakich okolicznościach osoba obwiniona dopuściła się prze- winień dyscyplinarnych, o których mowa w 39.
 2. Władze GOG mają obowiązek udostępnić Rzecznikowi Dyscyplinarnemu oraz jego zastępcom dokumenty i materiały niezbędne do prowadzenia postępowania.
 3. W przypadku uznania, iż osoba obwiniona dopuściła się prze- winienia dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny może skie- rować wniosek o jej ukaranie do Koleżeńskiego Sądu Dyscypli- narnego lub Komitetu
 4. Gromadzki Sąd Dyscyplimarny lub Rada Narodowa może wymierzyć karę, o której mowa w 40, uniewinnić obwinionego lub umorzyć postępowanie.
 5. W przypadku wymierzenia kary przez Rada Narodowa zastosowanie mają przepisy 41 ust. 2-5.
 6. W przypadku wymierzenia kary przez Gromadzki Sąd Dyscyplimarny, obwiniony może odwołać się do Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o treści Gromadzki Sąd Dyscyplimarny, rozpatrując odwołanie, może uchylić lub utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie. Może także wymierzyć niższą karę. Orzeczenie Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego wydane po rozpatrzeniu odwołania, co powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jego złożenia, jest wiążące i ostateczne.
 7. Trzyosobowe składy orzekające Koleżeńskiego Sądu Dyscypli- narnego powołuje – z grona jego członków – Przewodniczący Koleżeńskiego Sądu W składzie orzekającym rozpoznającym odwołanie, o którym mowa w ust. 7, nie mogą zasiadać osoby orzekające w składzie, który wydał zaskarżone orzeczenie.

 

ART. 43. GROMADZKI SĄD DYSCYPLIMARNY

 1. Członek Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego nie może być członkiem władz naczelnych innych niż
 2. Regulamin Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego oraz zasady postępowania dyscyplinarnego i sądowego określi Rada

 

 

ROZDZIAŁ XI

KOMISJE REWIZYJNE

ART. 44. KRAJOWA I REGIONALNA KOMISJA REWIZYJNA

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę działalności naczelnych organów GOG jak I terenowych
 2. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem władz naczelnych GOG innych niż
 3. Regulaminy Krajowej Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Komisji Rewizyjnej określi Rada

 

 

ROZDZIAŁ XII

MAJĄTEK ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA GOG

ART. 45. MAJĄTEK

Majątek GOG powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodów

z majątku oraz z innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach polity- cznych lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

ART. 46. GOSPODARKA FINANSOWA

Działalnością majątkową i finansową GOG kieruje Rada Narodowa.

ART. 47. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW

I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I FINANSOWYCH

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych upoważniony jest Rada Narodowa, reprezentowany przez wyznaczonych przez niego członków. Ważność oświadczeń składanych przez wyznaczonych w tym celu członków Rady Narodowej wymaga łącznego działania, co najmniej, dwóch z nich. Powyższe nie uchybia posta- nowieniu 47 ust. 3.
 2. Wyznaczenie członków Rady Narodowej uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie obowiązków majątko- wych i finansowych wymaga uchwały Rady Narodowej podjętej większością głosów.

 

 1. Osoby, o których mowa w 1, mogą usta nawiać pełnomoc- ników uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.

ART. 48. ZASADY SZCZEGÓŁOWE

Rada Narodowa określi, po zasięgnięciu opinii Skarbnika GOG, szcze- gółowe zasady działania władz GOG w zakresie zarządzania majątkiem GOG oraz prowadzenia przez GOG działalności finansowej.

 

ROZDZIAŁ XIII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

ART. 49. WŁADZE V KADENCJI

Do V Wiecu i władz naczelnych wybranych przez ten Wiec, a także władz naczelnych przez nie wybranych, stosuje się art. 11 ust. 2 pkt 1 Statutu.

ART. 50. MOC OBOWIAZUJĄCA PRZEPISÓW

Przepis art. 13 ust. 1 pkt 4 w zakresie dotyczącym wojewodów stosuje się od dnia 1 września 2016 r., a przepis art. 16 ust. 8 - od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

ZAŁĄCZNIK

ZASADY REELEKCJI PARLAMENTARZYSTÓW

 

 • 1. W odniesieniu do osób będących posłami na Sejm RP, senato- rami i posłami do Parlamentu Europejskiego, które są członkami GOG lub Klubu GOG, a także osób, które kandydowały z list

GOG do Sejmu RP, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego, jako podstawowe kryteria ponownego wystawienia ich na listach wyborczych GOG, bierze się pod uwagę, w szczególności:

 • pracę merytoryczną parlamentarzysty,
 • frekwencję na posiedzeniach odpowiednio Sejmu RP, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego oraz ich komisji,
 • przestrzeganie dyscypliny głosowania i dyscypliny obecności na głosowaniach na posiedzeniach odpowie- dnio Sejmu RP, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego oraz ich komisji,
 • opłacanie składek członkowskich GOG,
 • utrzymywanie biur poselskich i senatorskich w miejscach wyznaczonych przez Rada Narodowa,
 • wypowiadanie się publicznie, w szczególności w mediach, zgodnie z Programem GOG i zasadami określonymi przez Klub GOG,
 • podpisywanie projektów ustaw i uchwał parlamentarnych oraz wniosków do Trybunału Konstytucyjnego pocho- dzących wyłącznie od Klubu GOG lub w szczególnych przypadkach za zgodą Przewodniczącego Klubu GOG,
 • kandydowanie w wyborach do samorządu terytorialnego, Sejmu RP, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego wyłą- cznie jako kandydat Komitetu Wyborczego GOG lub komi- tetu wyborczego wskazanego bądź zaaprobowanego przez Radę Narodową GOG,
 • przystąpienie po wyborach do Klubu GOG i pozostawanie w nim przez okres całej kadencji, w tym niezawieszanie w nim swojego członkowsta

 

Tags